KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Jakamen Tekstil Ürünleri Giyim San ve Tic. Ltd. Şti. olarak (“Jakamen”) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  ve ilgili alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection Regulation) uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilerinizin hangi kaynaklardan elde edildiği, kişisel verileri elde etme ve işleme konusundaki hukuki sebepler, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı, hangi amaçlarla kimlere aktarıldığı, yasal haklar konularında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır.

Jakemen, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekte olup,  bu doğrultuda tüm “idari” ve “teknik” tedbirleri alarak uyum sürecini tamamlamış bulunmaktadır.

I.VERİSİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI  

Jakamen, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

1-İşçilerimiz(İşten Ayrılmış İşçiler Dahil)

2-İşçi Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri dahil)

3-Stajyerler ve İşbaşı Eğitimi Kursiyerleri,

4-Tedarikçi ve Müşteriler yada Bu Şirketlerin Çalışan veya Yetkilileri

4-Her Türlü Ticari Faaliyetin Tarafları  veya Ticari Faaliyet Gereği İşbirliği Yapılan veya Yapılacak Kişiler veya Şirketlerin Yetkili Yada Çalışanları

5-Hissedarlar, Hissedar Aile Fertleri  veya Hissedarlık Görüşmesi Yapılan Kişiler,

6-Yasal Müşavirler(SMM, YMM, Bağımsız Denetim vb.) Avukat ve Danışmanlarımız yada Danışmanlık Şirketlerinin Yetkili yada Çalışanları,

7-Çevre Koruma, Bilgi İşlem, İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketleri, Bu Şirketlerin Yetkili veya Çalışanları, İşyeri Hekimi

8-Tüm Veri Sahiplerinin Kanuni Temsilcileri, Ebeveynler, Veli veya Vasileri

9-Hukuki Süreçlerde Taraf Konumunda Olan Kişiler ve Bunların Yasal Temsilcileri

10-Şirketimizle Ticari veya Hukuksal Bağlantısı Olmadığı Halde İletişime Geçmiş Olduğumuz 3.kişiler.

11-Ziyaretçiler

Jakamen, “amaca uygunluk” ve “ölçülülük” ilkelerine göre hareket ettiğinden, gerekli ve zorunlu olmadıkça hiç kimsenin kişisel verisini işlemez.

II.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Jakemen, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki belirtilen kişisel verileri “hukuka uygunluk”, “gereklilik”, “amaca uygunluk” ve “sınırlılık” ilkelerine göre işlemektedir.

Kimlik Verisi

Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri  veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimliğe dair tüm verilerdir.

İletişim Verisi

İkamet adresi, yazışma adresi, cep telefonu numarası, sosyal medya hesap adresleri,  direk mesaj elektronik posta adresi gibi iletişime dair tüm verileridir.

Görsel  Veriler

Şirket güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera sistemi ile alınan görüntü kayıtları,  işçi özlük dosyasında yer alan işçi fotoğrafları, nüfus cüzdan fotokopisinde yer alan fotoğraf ve Şirket faaliyet veya etkinliklerinde alınan video yada fotoğraf kayıtları.

Özlük Verisi

İşçilerin işe başlama tarihi, sigortalı işe giriş bildirgesi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir. İşçi özlük dosyası bu kapsamdadır.

Eğitim Verisi

Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişilerin eğitim durumuna dair verilerdir.

İş ve Meslek Verisi

Şirkette çalışan işçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişilerin iş veya mesleğe dair tüm verilerdir. (Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)

Yorum Şikayet veya Öneri Verileri

Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek amacı ile, web sitesi üzerinden veya başka kanallardan, onay ve rıza vererek Şirketimize iletilen yorum ve şikayetlere dair verileridir.

Konum veya Lokasyon Verisi

Kişilerin herhangi bir yolla ve kendi rızası ile ilettiği  adres veya konum verileridir.

İşlem Güvenliği Verisi(IP Verisi ve Çerezler)

IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve  parola bilgileri) bu kapsamdadır.

Hukuk Verisi

Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra verileridir. Şirkette çalışan işçiler ve şirketle davası yada icra takibi bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.

Finansal Veriler

Kişilerin banka hesap numarası ve IBAN numarası gibi verileridir. Şirkette çalışan işçiler ve şirketten hizmet alan hastalar yönünden talep edilip işlenen verilerdir.

Sağlık Verileri

İşçilerin işçi özlük dosyasına getirdiği sağlık raporu ve diğer tıbbi belgeler, işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş tüm tıbbi ve sağlık belgeleri bu kapsamdadır.  İşçilerin istirahat raporları da bu kapsamdadır.

Taşıt Plaka Verisi

Şirkete ait otopark veya garaj kısmından faydalanılması halinde araç plaka bilgileri bu kapsamdadır.

Müşteri İşlem Verileri

Fatura, senet, çek, dekont, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.

Kılık Kıyafet Verileri

Beden verisi vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb. veriler bu kapsamdadır.

Biyometrik Veriler

Avuç içi bilgileri, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma vb. veriler bu kapsamdadır. Şirketimizde işçilerin işe giriş çıkışının takibi amacı ile parmak izi verisine göre kontrol sistemi yer almaktadır.

Risk Yönetimi Verileri

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler bu kapsamdadır.

Fiziki Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.  

Aile Verisi

İşçilerin AGİ hesaplaması için aile döküm bilgilerine ihtiyaç bulunduğu için bu kapsamda, işçilerin eş, çocuk, anne ve baba verilerdir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A.KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

1.Kişisel Verilerin Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı

Kişisel Verileriniz;

1.1.İşçi Adaylarının Şirkete İş Başvurusu Yapılması Sonucunda,

1.2.İşçi Olarak Çalışılması Durumunda Özlük Dosyası Oluşturma Zorunluluğu Nedeniyle Bu Dosyalarda İşçilerin Kişisel Verilerinin Yer Almakta Olması,

1.3.Ticari Faaliyetin Gereği Olarak İş İlişkisi Kurulan  Kişi ve Şirket Yetkili Yada Çalışanlarının Sözleşme ve Diğer Ticari Faaliyet Belgeleri Üzerinde, İletişim Platformlarında Kişisel Verilerin Yer Almakta Olması,

1.4.Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız Yada Danışmanlık Şirketlerinin Yetkili Yada Çalışanlarının Sözleşme ve Diğer Ticari Faaliyet Belgeleri Üzerinde, İletişim Platformlarında Kişisel Verilerin Yer Almakta Olması Sonucunda,

1.5.Web Sitesi Üzerinden Öneri ve Şikayet Kayıtları Oluşturulup Yollanması Sonucunda,

1.6.Jakamen İle Ticari Veya Hukuksal Bağlantısı Olmadığı Halde İletişime Geçtiğimiz veya Bizlerle İletişime Geçilmesi Halinde, 3.Kişilerin, İletişim Platformlarında Kişisel Verilerin Yer Almakta Olması,

Gibi kanallardan elde edilmektedir.

B.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

1.Kişisel Verilerin Toplanma ve  İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

1-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi,

2-Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

4-Ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri,

5-Sektörel gereklilikler;

6.Teknik gereklilikler;

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-4857 sayılı İş Kanunu,

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

-Vergi Kanunları

-Türk Ticaret Kanunu

-Borçlar Kanunu

-Kimlik Bildirme Kanunu

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

-Diğer İlgili Mevzuat

Hukuki sebeplerle ile işlenecektir.

C.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1.Ülke İçinde Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, amacına uygun olarak;

-Bankalar ve Finans Kuruluşları,

-Sosyal Güvenlik Kurumu,

-Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

-Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Kuvvetleri,

-Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

-Yetkili Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,

-Noterler,

-Adli Makamlar, İcra Daireleri, Arabulucular,

-Hastaneler, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Kuruluşları,

-Yazılı Olarak Yetki Verilmiş Kanuni Temsilciler, Veli Ve Vasiler,

-Sözleşme Kapsamında Çalışmakta Olduğumuz Avukatlar, Vergi Danışmanları ve Denetçiler De Dahil Olmak Üzere Danışmanlık Hizmeti Alınan Gerçek veya Tüzel Tüm Üçüncü Kişiler,

-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Resmi Merciler,

-Zorunlu Veya İhtiyari BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) Kapsamında Çalışılan Bireysel Emeklilik Şirketleri,

-Hizmetlerinden Faydalandığımız veya İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Tedarikçilerimiz, Destek Hizmet Sağlayıcılarımız, İş Ortaklarımız (Daha Detaylı Bilgi İçin Hastanemize Yazılı Başvurarak Bilgi Edinebilirsiniz.)

-Hissedarlarımıza ve Hissedarlık Görüşmesi Yapılan Gerçek Yada Tüzelkişilerle

-Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar,

-Kargo veya Kurye Şirketleri,

-Hava, Kara veya Deniz Yolcu Taşıma Şirketleri,

-Tur Şirketleri, Vize Danışmanlık Şirketleri,

-Özel Sigorta Şirketleri (Sağlık, Hayat Sigortası ve Benzeri),

İle Paylaşılabilecektir.

2.Yabancı Ülkelere Veri Aktarımı

Kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, bu ülkelerle sınırlı olarak ve gerekmesi durumunda aktarılabilecektir. Yeterli koruma bulunmadığı ilan edilen ülkelere veri aktarılması çok zorunlu olur ise Ülkemizde ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin açık yazılı rızasının alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Şirketimiz bu aşamada yurtdışına veri aktarımı yapmıyor durumdadır.

IV.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ

Jakamen, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.

Jakamen, VERBİS’e kaydettiği üzere ve Kişisel Veri Envanterine dahil ettiği üzere, kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.

Jakamen, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Jakamen, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Jakamen, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler, danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

V.ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Jakamen, web sitesinde çerez konumlandırması yapmamaktadır. Web sitemizin kullanımı sırasında, IP adresi, Tarayıcı Bilgileri, Mac ID, IP Adres Bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri alınmamaktadır.

VI. İMHA ve ANONİMLEŞTİRME POLİTİKASI

Jakamen olarak, kişisel verilerin işlenme ve saklanma süresi sonrasında, yasal saklama süresi bulunan kişisel veriler bakımından ise yasal sürenin dolmasından sonra nasıl ve hangi yollarla imha edileceğine yada anonimleştirme konusunda politika belirlenmiş ve proses haline getirilmiştir. İlan zorunluluğu olmadığı için burada ayrıntılı bilgi verilme yoluna gidilmemiştir.

VII.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak Jakamen’e aşağıda belirtilen yollarla başvurarak, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda haklarınızı kullanabilirsiniz.

A.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme

6.Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda,

kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ilgili üçüncü kişiye bildirilmesini, iletilmesini isteme,

8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hallerinde zararın giderilmesini talep etme,

Kaklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesi) Jakamen’den talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz konusunda Jakamen’den her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan kişisel veriler, adı, soyadı, yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili yetişkin(veli veya vasi) tarafından verilebilecektir.  

B.BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

     -Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim haale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

     -Kişisel verilerinin millii savunmayı, millii güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

     -Kişisel verilerinin millii savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

     -Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

    -Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

    -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

    -Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

    -Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

C.HAKLARINIZI KULLANMAK İÇİN ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇME YOLLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı;

1-Şirketimizin www.jakamen.com.tr Web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak,

2-Şirketimiz genel merkezinin bulunduğu Atışlanı Cad. No:111 Esenler – İstanbul adresine gelerek,  İnsan Kaynakları Yönetimi departmanından temin edilecek Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Başvuru Formu’nu  doldurup imza karşılığı bizzat  teslim ederek,

3-Noter kanalıyla yazı göndererek,

[email protected] Mail adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yollayarak,

[email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, elektronik posta yollayarak,

Kullanabilirsiniz.

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi istenebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, toplam 50(Elli) TL’yi aşmayan bir ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu olan şirketimiz hatasından kaynaklanması halinde ödenmiş ücret tarafınıza iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki usulüne uygun talepleriniz, şirketimize ulaşmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde genel olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuz durumunda doğru kişi olduğunuzun teyit edilmesi amacıyla “Jakamen”  sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep etme hakkına sahiptir. Başvurunuzu iptal etmediğiniz sürece, Jakamen’in  bu taleplerini kabul etmiş sayılırsınız.

VIII.RIZA ve ONAY

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni okuduğunuzda, bu kapsamda Jakamen Tekstil Ürünleri Giyim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

IX.İLETİŞİM BİLGİLERİ 

JAKAMEN TEKSTİL ÜRÜNLERİ GİYİM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.


Mersis No: 

İletişim Linki: www.jakamen.com.tr  / E-Mail:  [email protected] / [email protected]

Adres:Atışlanı Caddesi No:111 Esenler.İstanbul 

Telefon: 0850 333 78 28 – 212 628 68 62

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

AYAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.